Regulamin


Regulamin żłobka "Akademia Malucha"

 1. Żłobek mieści się przy ul. Miłej 4/8 w Radomiu.
 2. Pracą w żłobku kieruje właściciel i Dyrektor. W razie nieobecności Dyrektora , jego obowiązki służbowe przejmuje wskazany przez niego pracownik żłobka. Właściciel pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, ustala regulaminy wewnętrzne oraz zakres czynności personelu.
 3. Żłobek sprawuje funkcję dla dzieci od 1 do 3 lat.
 4. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia dziecka.
 5. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 17:00, oprócz Świąt i dni ustawowo wolnych, przez 12 miesięcy w roku. Dziecko może przebywać maksymalnie w żłobku do 10ciu godzin w ciągu doby.
 6. Zapisy do żłobka trwają przez cały rok.
 7. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca, nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, o ile pozwolą na to wolne miejsca. Gwarancją rezerwacji jest uiszczenie jednorazowej kwoty ustalonej przez Zarząd, czyli wpisowego.
 8. W przypadku nie pojawienia się dziecka w żłobku, rezerwacja przepada.
 9. Placówka zapewnia: profesjonalną opiekę do 10ciu godzin dziennie, zaspokojenie potrzeb fizycznych, społecznych, emocjonalnych dziecka, prowadzenie zajęć wychowawczo-rozwojowych oraz wyżywienie, monitoring.
 10. Żłobek prowadzi żywienie dzieci. Stawka dzienna za żywienie może ulec zmianie, z powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno- epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 1 do 3lat.
 11. Zabrania się przynoszenia do żłobka:
  • ostrych, niebezpiecznych przedmiotów
  • zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.
 12. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Dyrekcją żłobka a Rodzicem.
 13. Podpisanie umowy, oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu.
 14. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przekazać drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzenia.
  W razie planowej nieobecności dziecka, Rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna o tym fakcie dzień wcześniej.
 15. W przypadku nieobecności dziecka w placówce spowodowanej chorobą, trwającej ponad 15 dni roboczych (występujących ciągiem), stosuje się pomniejszenie kosztów pobytu dziecka o kwotę niewykorzystanego wyżywienia w danym okresie (wg stawki za wyżywienie). Zwrot kosztów ma postać upustu w następnym miesiącu kalendarzowym. W przypadku nieobecności dziecka w placówce przez okres krótszy niż 15 dni, nie stosuje się odliczeń.
 16. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia, Rodzice zobowiązani są do wniesienia jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej, gwarantującej dziecku miejsce w żłobku.
  W ramach wpisowego gwarantujemy:
  • prezenty z okazji urodzin, Dnia Dziecka i św. Mikołaja
  • przybory plastyczne: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy
  • talerzyki, miseczki, kubeczki, sztućce
  • pomoce dydaktyczne i edukacyjne m.in. zabawki, książki.
 17. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają Dzieci.

Prawa Rodziców

Rodzice mają prawo do:

 1. rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie
 2. wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka
 3. wsparcia ze strony personelu żłobka w razie problemów wychowawczych
 4. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.

Ogólne zasady pobytu Dziecka

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w żłobku jest złożenie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy, terminowe uiszczenie czesnego i opłaty za żywność.

 2. Wniosek zgłoszenia dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją właścicielowi lub Dyrektorowi.

 3. Rekrutację do Żłobka prowadzi właściciel i Dyrektor.

 4. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe nie wymagające opieki medycznej (nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów).

 5. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic natychmiast zostanie powiadomiony przez personel o tym fakcie. Jeśli nie odebrane zostanie dziecko, a stan zdrowia będzie wymagał pomocy medycznej, opiekun wezwie pomoc, za która rodzic zobowiązany będzie zapłacić. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.

 6. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie personelu żłobka.

 7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka osobiście. Dziecko może być odebrane przez inną, pełnoletnią osobę, upoważnioną przez Rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.


Organizacja żłobka

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych i weekendów.

 2. Żłobek przyjmuje dzieci od 1 do 3 lat.

 3. W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.

 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia, który będzie podany na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Żłobka.

 5. W szczególnych wypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjśćia, wycieczki, uroczystości).

 6. Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, finansowane w pełni przez rodziców, przygotowywane przez firmę cateringową.